Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgång för examensarbete i Arkitektur AAHM01

1.  Anmälan om examensarbete/kontroll av förkunskaper

För att få påbörja ditt examensarbete måste du först vara godkänd på minst 256 hp som får ingå i examen.

Alla studenter ansöker via Exjobbsformuläret på Kurswebben LTH. Du loggar in (uppe till höger) och fyller i all information i formuläret.

  • Program: A – Arkitektutbildning (5 år)
  • Typ av exjobb: Arkitektexjobb

När programplaneraren har kontrollerat att du uppfyller förkunskapskraven, kommer din anmälan att godkännas och du får ett e-mail med länk som du vidarebefordrar till din handledare och examinator så att de kan godkänna sina roller och du registrerar dig själv till exjobbskursen i vanlig ordning.

Programplanerare för arkitektprogrammet är Cecilia Hollingby, cecilia.hollingby@lth.lu.se, Programservice i E-huset, plan 5, rum E:5113.

Kom ihåg att anmälningsprocessen är automatiserad och du behöver inte påminna programplaneraren för att kontrollera nästa steg så länge som du har följt ovanstående instruktioner.

2.  Samtal med examinator och registrering av examensarbete

Du ska formulera ett kortfattat måldokument, som beskriver examensarbetets målsättning, förväntade innehåll och tidplan (1-2 A4-sidor) och lämna in till din examinator. Du ska därefter ha ett sonderande samtal med examinatorn, som kontrollerar att du har de innehållsmässiga förkunskaperna samt resonerar om vem som kan vara handledare för examensarbetet.

Efter att programplaneraren har anmält dig och examinator samt handledare har tagit sina roller kan du ladda upp måldokumentet viasidan "LTH:s Exjobbsformulär" under "Aktiviteter". Måldokumentet ska manuellt godkännas av både handledare och examinator.

Postadress: Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Box 118, 221 00 Lund

Besöksadress: Sölvegatan 24, 223 62 Lund

E-post: info@abm.lth.se 

3.  Opposition

Varje student ska opponera på en annan students examensarbete. Det är lämpligt att välja ett oppositionstillfälle i början på den egna processen, då man har mest nytta av det. Rapport/inläsningsmaterial finns tillgängligt en vecka före presentationen via utbildningsadministratören, som också tar emot din anmälan om opponering. Det är ett krav att du är registrerad på kursen innan du kan opponera.

Du anmäler dig till oppositionsseminariet genom att skicka ett e-mail till utbildningsadministratören med namn och datum på den exjobbare du önskar opponera på. Opponeringen innebär att du ska vara väl inläst på det arbete du själv valt att opponera på, vara närvarande vid presentationen (och i mån av tidsutrymme delta i samtalet) och lämna in en skriftlig opposition.

Senast en vecka efter oppositionstillfället ska du skicka skriftliga kommentarer och reflektioner till arbetet och presentationstillfället (ca 1000 ord) till din egen examinator och till den student du opponerat på. Ange examensarbetets titel, studentens, examinators, handledares, jurymedlemmars och ditt eget namn samt presentationsdatum.

Det är ditt ansvar se till att din examinator signerar och daterar momentet på det digitala LTH:s exjobbsformulär.

Utbildningsadministratör vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö är Juvicsa Vela, juvicsa.vela@abm.lth.se, A-huset, plan 4, rum A:4043.

4.  Mellanseminarium

Du ska vid ett tillfälle under processen presentera ditt arbete inför en grupp av studenter och lärare och få ditt halvvägsresultat diskuterat i form av ett mellanseminarium. Seminariet anordnas av din handledare/examinator.

Deltagandet signeras och dateras på det digitala LTH:s exjobbsformulär.

5.  Anmälan till examination

Senast tre veckor innan examinationstillfället ska du (efter ett godkännande av examinator) ladda upp en kort beskrivning av examensarbetet på både svenska och engelska (max 300 ord redigerbar text i Word) samt en digital bild (JPEG). 

Materialet läggs på kurssidan i Canvas. 

Filerna märks med: Namn efternamn, bild och Namn efternamn, text.

6.  Rapport/inläsningsmaterial

Senast en vecka innan presentationstillfället startar ska examensarbetet vara tillgängligt genom att du laddar upp det på en för varje presentationstillfälle skapad LU Box (pdf på max 20 MB). Om examensarbetet är mycket omfångsrikt ska materialet sammanfattas, läggas upp med huvuddel och bilagor eller på annat sätt göras lättillgängligt (diskutera detta med handledare/examinator).

7.  Presentation

Examensarbetet ska presenteras för en bedömningsgrupp bestående av minst tre personer. Programledningen utser och samordnar en för varje students presentation lämplig bedömningsgrupp. Gruppen har en bred sammansättning med både akademiskt och praktiskt yrkesverksamma arkitekter (examinator, lärare på arkitektprogrammet, externa representanter).

Vid presentationen görs en bred genomlysning av examensarbetet där diskussion och kommentarer fungerar vägledande för sammanställningen av slutrapporten.

Examensarbetet ska efter presentationen ställas ut på anvisad plats.

8.  Slutrapport

Du ska lämna in din slutrapport till examinator senast en vecka (eller enligt överenskommelse) efter presentationstillfället för bedömning och examination, vilket signeras och dateras av din examinator på det digitala LTH:s exjobbsformulär.

Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att examinatorn bokför dina aktiviteter korrekt. Varje gång en aktivitet har godkänts av din examinator kommer du att få ett utskick med information om godkännandet.

Rapporten kan vara skriven på svenska eller engelska, med en sammanfattning på engelska, i max A3-format. Det ska finnas en titel både på svenska och på engelska.

Rapporten ska presentera arbetet, dess utgångspunkter, syfte, huvudfråga, referenser och reflektera över de konstnärliga och/eller forskningsmässiga val som gjorts i en sådan utsträckning att det är möjligt att förstå och examinera examensarbetet utan en kompletterande muntlig framställning. Språket ska vara på godtagbar akademisk nivå, resonemang ska vara av reflekterande karaktär och referenser ska anges.

Rapportens titelsida förses med följande uppgifter:

  • Kurs: AAHM01: Examensarbete i arkitektur/Degree Project in Architecture, LTH;
  • Årtal;
  • Titel (både svensk och engelsk);
  • Författare;
  • Examinator;
  • Handledare. När examinator bedömt ditt arbete som godkänt kan du gå vidare till punkt nio.

9.  Leverans av rapporter

Snarast efter arbetet godkänts av examinator ska du leverera två fysiska rapporter och en digital version med tryckkvalité till utbildningsadministratören (via e-post eller Wetransfer om filen är för stor), samt ladda upp rapporten i LUP Student Papers (Lunds universitets databas för examensarbeten och uppsatser).

Utbildningsadministratören kan bistå vid inläggningen.

Rapporten ska arkiveras på Institutionen för arkitektur och byggd miljö och finns också som referensexemplar på Biblioteket för Arkitektur och Design.

När varje moment som finns på det digitala LTH:s exjobbsformulär har genomförts, signerats och daterats kan godkänt resultat läggas in i Ladok av utbildningsadministratören efter godkännande från examinator.

För att du ska kunna få ditt resultat inrapporterat i tid och därmed kunna ansöka om ditt examensbevis, måste rapporten levereras till utbildningsadministratören inom 2 veckor efter godkännande av examinator. Lämnas rapporten in efter 2 veckor så är du inte garanterad betygsrapport omgående utan det sker i mån av tid.

Kom ihåg att samtliga steg ovan måste ha följts för att du ska kunna få ett inrapporterat resultat.

Du väljer själv var och hur du vill trycka dina rapporter. Genom Media-Tryck, Lunds universitets tryckeri och formgivningsbyrå, har du möjlighet att be tryckeriets personal att skicka kopiorna direkt till institutionens utbildningsadministratör om du inte själv vill hämta ut. Media-Tryck vill att du använder specifika joboptions för InDesign. Ladda ner mallar och joboptions på Media-Trycks webbsida

När resultatet för examensarbetet är inrapporterat i Ladok (och samtliga övriga kurser inom utbildningen är avklarade) har du rätt att ansöka om examen.

Information om examen och hur du ansöker på Studentwebben LTH

Arbetsplats under exjobbstiden

Vill du ha en arbetsplats under exjobbstiden? Maila det ifyllda formuläret till juvicsa.vela@abm.lth.se eller lämna den till Juvicsa Vela, A-huset, plan 4, rum A:4043. Har du frågor kan du kontakta Juvicsa på 073 867 84 28.

Det är ett krav att du är registrerad på kursen för att kunna bli tilldelad en arbetsplats (i mån av plats).

Kontaktuppgifter

Postadress: Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Box 118, 221 00 Lund

Besöksadress: Sölvegatan 24, 223 62 Lund 

E-post: info@abm.lth.se

Sidansvarig: info@abm.lth.se | 2024-02-29