Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan i undervisning

Arkitekturen och gestaltningen av vår byggda livsmiljö spelar en avgörande roll i samhälls-utvecklingen och sker alltid i dialog med andra kompetensområden. Därför lyfter vi redan i grundutbildningen in samverkan med olika parter i det omgivande samhället. På så sätt sker ett ömsesidigt utbyte av kreativitet och kunskap och värdefulla relationer mellan studenter och företrädare för olika professioner byggs upp över tid.

För att fördjupa lärandet och förankra våra arbetsmetoder i praktikens verklighet - men också för att utvidga perceptionen av arkitektur - bjuder vi regelbundet in externa aktörer som gästlärare, gästkritiker och föreläsare. Detta för att ytterligare stärka institutionens koppling till det omgivande samhället och medverka i den aktuella globala arkitekturdiskursen.

Arkitektur & samhällsbyggnadsprojekt

 Genom undersökande studentprojekt, examensarbeten och mångåriga samarbeten med externa parter medverkar Institutionen för arkitektur och byggd miljö aktivt i dynamiska stadsutvecklingsprojekt. Den byggda miljön är vårt levande lab! Studenterna får genom olika samarbeten insikter i aktuella arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt – och de externa aktörerna får studenternas mer förutsättningslösa och fria kreativitet i utbyte.

Exempel på samarbeten i stadsutvecklingsprojekt:

·       Projekt ReZycle – utveckling av urban mötesplats och återvinningscentrum som kan nås utan bil. Samarbete med VASYD, Malmö stads gatukontor och strategienhet samt MKB. Uppföljning i Malmö stads interna utvecklingsarbete samt gestaltningsprojekt för MKB.

·       Projekt Nyhamnen – utvecklingsarbete för att aktivera Nyhamnen under sommartid i samarbete med Stadsstudio och Malmö stad innefattande studentprojekt, studiebesök och utställning.

·       Projekt i Prag - Sustainable Urban Design i samarbete med IPR (Prags stadsbyggnadskontor)

·       Varvsstaden, Malmö - Projekt, föreläsningar, studiebesök     

Workshops

Institutionen för arkitektur och byggd miljö medverkar ofta och återkommande i gestaltande workshops som under en ofta kort men intensiv period aktiverar både platsen och människorna.

Exempel på kreativa och konstnärliga workshops:

·       Sitting devices – Nya möbler skapas av restmaterial, ett utvecklingsarbete i byggnadsskedet av Lunds nya stadsdel Brunnshög. Samarbete med  Lunds samhällsbyggnadskontor och  Lundakarnevalen.

·       Following the fish - Workshops i Barcelona och Venedig som kvalificerats till utställning på arkitekturbiennalen i Venedig. Samarbete med Universidad Politecnica de Cataluña & Politecnico di Milano.

·       SUDes Workshop i Köpenhamn i samarbete med Arkitektskolan i Köpenhamn

Vi välkomnar alla förslag till samarbeten med externa parter som vill undersöka och utveckla angelägna urbana, rumsliga och konstnärliga frågor med bäring på arkitektur och byggd miljö inom ramarna för vår undervisning. Vänd dig till Per-Johan Dahl per-johan.dahl@abm.lth.se för fortsatta diskussioner.

Sidansvarig: info@abm.lth.se | 2023-09-05