lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Miljöpsykologi talade för riksdagen på UNESCO:s internationella belysningsdag 16 maj 2019

I samband med UNESCO:s internationella belysningsdag den 16 maj 2019 fick riksdagen föreläsningar av framgångsrika forskare och forskargrupper inom ämnesområdet.

Från avdelningen för miljöpsykologi fanns biträdande universitetslektor Niko Gentile som talade om ljus i skolan. Föreläsningen om ljus i skolan som hölls för riksdagen.

Inbjudan till SYN-TES symposium den 10 april 2019 kl. 9:30–17:00

Människans upplevelse av världen är full av liv och mening, den är enhetlig, mångdimensionell och dynamisk. God rumslig gestaltning står i direkt relation till den meningsskapande upplevelsen av rummet, vilket i sin tur måste grundas i en helhetssyn på uppgiften och samordning av arbetet. De olika yrkesgrupper som arbetar med gestaltning av scenen eller den byggda miljön hanterar likartade frågeställningar om material och teknik och behöver båda grundliga insikter om visuell upplevelse och kulturell kontext för att kunna skapa en levande, sammanhängande upplevelse.

Arkitektur, form och design bildar bas för forskartjänst

Region Skåne och Lunds universitet vill stärka och sprida kunskap om hållbara städer och samhällen. Per-Johan Dahls uppdrag är att stärka och utveckla samverkan inom arkitektur, form och design.

Per-Johan Dahl tillträdde i augusti ett samverkanslektorat på institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola (LTH), Lunds universitet. Lektoratet är samfinansierat av LTH och Region Skåne som finansierar tjänsten under tre år.

För att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv ser Region Skåne att samarbetet mellan bransch, akademi, kommuner och olika mötesplatser behöver stärkas.

Samverkansuppdraget innebär utveckling och samverkan inom forskningsområdet arkitektur, form och design I uppdraget ingår att kartlägga och utveckla institutionens nätverk såväl inom som utanför akademin, samt att ta en aktiv roll i uppbyggandet av en regional plattform för utvecklings- och forskningsarbete inom verksamhetsområdet.