lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Presentation av examensprojekt AAHM01 A-programmet 8-10 februari 2021

 

Vi bjuder in till presentationsdagar för examensarbete vid A-programmet. 

Presentationerna är offentliga och sker digitalt för att följa de restriktioner som råder vid Lunds universitet. 

Samtliga medverkande såsom student, kritiker, handledare och examinator och publik deltar via Zoom. 

Du kan nu föranmäla dig till vald presentation, anmälan sker via e-post till Filip.Lidegran@abm.lth.se.

Vardagar kl. 08-17. Den information som behövs är ditt namn och till vilken av presentationerna du vill ha Zoomlänk. 

 

 

PROGRAM 

 

MONDAY 8 FEBRUARY 

 

Examiners: Per-Johan Dahl, Emma Nilsson 

Supervisors: Gediminas Kirdeikis, Laura Liuke, Paulina Prieto de la Fuente

Critics: Mattias Andreasson, Petra Jenning, Monika Jonson, Sandra Kopljar, Adriana Seserin

 

13:00 Karin Göransson (PJD/LL)       MA + EN

14:30 Tora Pedeby (EN/PPdlF)          AS + SK

16:00 Tobias Brandt (PJD/GK)           PJ + MJ  (in english) 

 

TUESDAY 9 FEBRUARY 

 

Examiners: David Andrén, Mattias Kärrholm, Jesper Magnusson, Christer Malmström, Tomas Tägil

Supervisors: Elin Daun, Gediminas Kirdeikis, Jesper Magnusson, Emma Nilsson, Maria Rasmussen, Tomas Tägil

Critics: Mattias Andreasson, Måns Holst-Ekström, Gunilla Kronvall, Christer Malmström, Emma Nilsson, Maria Rasmussen, Gunnar Sandin 

 

09:00 Arthur Campling (MK/EN)        MHE + GS

10:30 Linnea Almgren (JM/TT)           MA + EN

13:00 Linda Wiberg (TT/MR)              MA + CM

14:30 Viktor Tamm (DA/GM+ED)       GK + CM (in english) 

16:00 Valentina Glavica (CM/JM)       GK + MR (in english) MARK 

 

WEDNESDAY 10 FEBRUARY 

 

Examiners: David Andrén

Supervisors: Elin Daun, Ana Goidea, René Andersson, Thomas Hellquist, Andreea Marcu

Critics: René Andersson, Elin Daun, Lina Dahlström, Gediminas Kirdeikis, Gunilla Kronvall

 

09:00 Erik Selma Petersson (LHS/TH)  LD + RA

10:30 Gabriel Canalp (LHS/RA)            LD + JM

13:00 Majorie Yeo (DA/AM + ED)         GK + GK (in english) MARK

14.30 Kate Heywood (DA/AG)              GK + ED (in english) MARK

 

 

Här nedan presenteras kort studenternas projekt. 

Linnea Almgren - Studentbostadshus i Malmö 

 

Presentation sker på svenska

Examinator: Jesper Magnusson

Handledare: Tomas Tägil

Med detta projekt vill jag undersöka hur framtidens studentbostad kan se ut. Med en gestaltning som fokuserar på gemenskap och arkitektur i trä.

Utifrån studenters perspektiv undersöker jag vad som kan bidra till gemenskap och sammanhållning inom boendet. I fokus är att känna sig inkluderad, delaktig och att känna gemenskap och trygghet inom bostadshuset för att trivas och kunna prestera bra under sin studietid. Hur skapar man förutsättningar för detta?

Inom byggnaden undersöker jag genom att utveckla ytorna och platserna som bildas utanför den individuella lägenheten.

Eftersom att vi alla måste tänka på att bygga mera hållbart för klimatets skull vill jag i projektet använda mig utav trä som det främsta byggmaterialet. Jag sätter detta som ett ramverk för mig själv och en slags avgränsning som jag kommer att förhålla mig till i gestaltningsdelen av projektet.

Målet är att skapa ett studentbostadshus att känna sig hemma i. En arkitektur som uppmuntrar till spontana möten och kontakt med sina grannar. En arkitektur där både konstruktion och synliga byggnadselement är tänkta att kunna att vara tillverkade av trämaterial. 

 

 

Tobias Brandt - Tangible by Proxy

 

 

Examinator: Per-Johan Dahl

Handledare: Gediminas Kirdeikis

Presentation sker på engelska

The project aims to investigate how virtual reality can be used as a tool for communicating architecture and what advantages and limitations virtual reality provides over other mediums of representation. The project also compares how portraying 3-dimensional space through a 3-dimensional medium, such as vr, and the new set of tools that this enables is different from using a 2-dimensional medium, such as a computer screen or a printed sheet of paper, when it comes to interpreting and communicating architectural design.

Using VR as a platform I’ve explored some of the different advantages that this offers. Initially through a series of concept models and finally through a case study focusing on one of the most interesting concepts: the body ownership illusion, the illusion of possessing a body that isn’t your own. With the body ownership illusion in VR you could experience a design from the perspective of the user in order to better understand the effect of different design choices. For example, designing a building for a user in a wheelchair is easy to achieve by just looking up requirements but someone in a wheelchair is still going to experience all elements of a building very differently, something which can be hard to envision for someone without that experience. 

In the case study I explore the potential of experiencing architectural design from the perspective of a child, something everyone has experienced, and through tests and interviews try to answer the question: To what extent can VR be utilized as a way to better understand and communicate architecture?

 

 

 

Karin Göransson - The Room 

 

Examiner: Per-Johan Dahl 

Supervisor: Laura Liuke 

This is the room. Welcome. It seems like it's been here forever, yet we don't know for sure. Like most rooms, tltis room has housed quite a few tenants; each one of them with an individual story and their own set of dreams. It once gave shelter to the clubbers of the dark hours, whereas nowadays it is flooded with light and desires of another kind. 

There is nothing extraordinary about this room - it has walls, a floor, win­dows, a ceiling. Well actually, it even has skylights. What is particular this time around is not the facilities, but the room's desire to be both host and narrator. Its urge to be the main character is not a matter of previous neglect nor unhap­piness with its situation - it just needs a break from its place in the world, like we all do from time to time. 

This does not mean that it will give you all the details easily. Most probably it will confuse you and it might even lead you astray. For sure, it ·will take you on a roving expedition among assumptions, speculations and possible leads. But then again, isn't that what life is about? The contradictions and inconsisten­cies like the paralyzing fear of loosing control when we stand on the verge of leaving beltind the security of our comfort rone, the ever so exciting and yet so painful process of change and transformation, the fortified tension just before hell breaks loose, the vulnerable state of unconditional care yet wishing for a fixed point to grasp. 

 

 

 

Arthur Campling - Där idéer uppstår: en samling essäer om den kreativa processen

 

Examinator: Mattias Kärrholm

Handledare: Emma Nilsson

Språk: Svenska

Under min utbildning på Arkitekturskolan i Lund har den kreativa processen ofta varit något jag tänkt på, speciellt när nya projekt skulle påbörjas, när det där första strecket skulle dras. Baskurserna på utbildningen hjälpte mig plocka fram saker jag inte visste fanns inom mig. Ett pennstreck blev till något magiskt, en byggnad tog sakta vid på det vita pappret. Kollage formades till rum, modeller fick oss att börja tänka på ljus och satte tankarna i rullning, ord blev till textmassa som vi konstruerade till robotar som vandrade över våra skrivbord. Med gipsdammet fortfarande kvar på fingrarna blev vi regissörer som skapade film som tillät oss att se arkitektur med nya ögon. Under de två sista åren på arkitektutbildningen blev stämningen allvarligare, vi hade lekt färdigt. Nu skulle vi prestera på en ny nivå och det fanns högre förväntningar, ett annalkande arbetsliv. Tiden blev ofta knapp, och den långa kreativa processen fick ge plats för mer rationella diskussioner om arkitektur och teori. Men än kliade mina fingrar med minnet av vandrande robotar, klister och gips. Jag sökte ständigt efter sätt att uttrycka mig, att hitta min röst. Tillslut fann jag det skrivna ordet. Texten gav mig ett verktyg för att uttrycka mina tankar. Jag kunde beskriva hur andra skulle uppleva mitt projekt, ge ord till människors mest innersta känslor. Jag kunde knyta arkitekturen till kroppen.

Mitt arbete fokuserar på det tänkbara, där idén får liv och uppenbarar sig. Det tänkbara utgår ifrån det intuitiva eller det som väcks i den första impulsiva reaktionen. Dessa idéer eller impulser som uppstår är produkten av erfarenheter och kunskaper som jag har samlat på mig genom livet. I examensarbetet undersöker jag hur jag kan använda mina erfarenheter och minnen genom associationer som katalysator för att påbörja en kreativ process.

 

Gabriel Cankalp -  Hälsofrämjande arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

 

Examinator: Lars-Henrik Ståhl

Handledare: René Andersson

Presenteras på svenska

Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar inom den människliga perceptionen av det observerade objektet, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. Ämnet arkitektur befinner sig i gränslandet mellan formen och människan. 

Till mitt projekt ville jag undersöka hur forskning, inom ämnet miljöpsykologi, går att tillämpa på en arkitektonisk gestaltning. Jag ser det som att miljöpsykologin har som ambition att, på ett mätbart sätt, förstå vad som sker i det mänskliga psyket vid vistelser i olika miljöer, att studieområdet försöker förstå fenomenen bakom det mänskliga intrycket. Ämnet kan fungera som ett underlag åt arkitekter som kan utnyttja den etablerade forskningen inom ämnet för att bättre förstå vilka konsekvenser en arkitektonisk gestaltning tenderar att ge upphov till. Denna kartläggning ser jag som en tillgång att etablera mer människofrämjande standarder omkring, standarder som kan tillämpas på en arkitektonisk gestaltningsprocess.

Jag valde att använda ett teoretiskt underlag inom ämnet miljöpsykologi för att gestalta mitt projekt, som sedan skulle utvecklas till att bli en byggnad inom vården. Efter att ha gått igenom ett antal miljöpsykologiska studier, kändes det mest lämpligt att gestalta ett korttidsboende, en byggnad vars syfte är att ge utrymme åt vårdpatienter som fortfarande behöver vårdstöd men som är tillräckligt friska för att skrivas ut från sjukhuset.

Gestaltningen av projektet fokuserades främst på att uttrycka en atmosfär genom visuella metoder så som renderade visualiseringar, ritningar och projektioner i perspektiv. Gestaltningen av korttidsboendets vårdavdelning är menad att bidra till debatten om vilken roll den moderna sjukvården kan ta för att generera ett bättre emotionella tillstånd hos patienten för att underlätta patientens återhämtningsprocess.

 

 

 

Tora Pederby - Arkitektur i samarbete

 

Handledare: Paulina Prieto de la Fuente

Examinator: Emma Nilsson

Presentationen kommer att ske på svenska.

Under hösten 2020 har jag som en del av mitt examensarbete samarbetat med en scoutkår kring ett småskaligt arkitekturprojekt. Utgångspunkten var att gestalta en eldplats med sittplatser men projektet landade senare i flyttbara bänkar. Vårt gemensamma mål har varit att bygga den gestaltning som vi utformat tillsammans. Jag har velat följa hela processen från en idé, det tänkta till det byggda, en fysisk form då frågan om hur form blir till har intresserat mig.

Mitt arbete har präglats av en önskan om att röra mig utanför arkitektskolans värld. Sedan länge är jag själv scout och genom arbetet har jag införlivat kunskaper om byggande som jag har som scout i min arkitektroll. Genom att samarbeta med en extern part har jag behövt ta hänsyn till en komplex värld och hantera insikten om att jag som arkitekt inte kan styra eller planera allt. Arbetet har varit ett sätt att leta efter mitt sätt att arbeta som arkitekt.

Hur blir den fysiska formen till då jag som arkitekt är med hela vägen från det tänkta till det byggda? Mitt antagande är att svaret finns i själva gestaltningsprocessen. Därför har jag med hjälp av en analys av medverkande aktörer i gestaltningsprocessen beskrivit den genom att dyka ner i utvalda delar som jag kallar gestaltningsmoment. Beskrivningen av gestaltningsmomenten är mitt bidrag till hur arkitekter kan lära sig av processen som leder fram till den fysiska formen.

 

 

 

Erik Selma - Helsingborgs Stadsbibliotek 

 

Handledare: Thomas Hellquist

Examinator: Lars-Henrik Ståhl

Presenteras på svenska

Vilka lärdomar ifrån École des Beaux-Arts kan användas vid ritandet av ett kontemporärt bibliotek? Även ifall École des Beaux-Arts under 1800-talet var en konstnärlig institution med ett enormt inflytande, så är dagens uppfattning av skolan ogrundad och fördomsfull. Min tes är att dagens uppfattning av École des Beaux-Arts, hindrar arkitekter från att tillgodogöra sig användbara perspektiv och teorier. Examensarbetet är ett försök att återupptäcka idéer som genomströmmade École des Beaux-Arts och att framförallt undersöka vilka kompositionella principer som användes. Dessa principer kommer sedan användas som understöd vid ritandet av en tillbyggnad till stadsbiblioteket i Helsingborg.

Beaux-Arts-teoretikern Julien Guadet påstod att komposition endast kan läras ut genom övning samt studier av exempel. Med Guadet som teoretisk ledstjärna kommer mitt arbete stå på tre ben. Det första är en undersökning av vilka kompositionella principer som var viktiga för École des Beaux-Arts. Den andra delen är en undersökning av hur dessa principer applicerats på ett antal byggnader kopplade till Beaux-Arts. Den tredje delen består av ritandet en tillbyggnad till Helsingborgs stadsbibliotek.

 

 

 

Viktor Tamm - Gestalt Theory in new technologies 

 

Examinator: David Andréen

Tutor 1: Elin Daun

Tutor 2: Gediminas Kirdeikis

The presentation will be held in English.

The project seeks to investigate the possibilities and challenges of new design tools like 3D-clay printing and algorithmic modeling with a base concept surrounding the creation of ornament, theory and variation, in a new manner of parametric and semi-self-generating geometry. The possibility of complexity inherited by these tools will allow for new interpretations and variation of structure, form and detail. But how do we approach the stylistic manner of these new possibilities? Old isms like modernism and postmodernism are no longer applicable when going into a time of constant reiterating of models, new manufacturing techniques and requirements, and new attitudes.

With the help of old ideas such as Gestalt theory, merged together with these new tools, the project aims to break down the core essence of affect received through ones’ surroundings. The project investigates the making of four down-scaled architectural elements with different attributes, and thereby the differing amount of Gestalt theory applied to each and every one of them. Through surveying people's attitudes toward the different elements, the project draws conclusions of what creations these types of technologies can contribute to in the future.

The survey will be part of a bigger system of mass-creating types and iterations with a clear goal of establishing a type of “form language”, that serves a certain purpose in terms of affect and context. With the conclusions of the survey and its applied results to the form language, a final product is created thereof, which will be displayed as a part of an architectural real-time setting, of which a part of it will be printed and displayed, in full scale.

 

 

 

Linda Wiberg - Bättre tillsammans, ett arbete om ensamhet och gemenskap i bostäder 

 

 

Examinator: Tomas Tägil

Handledare: Maria Rasmussen

Presenterar på svenska.

Att social isolering och ofrivillig ensamhet har negativa effekter på den psykiska och fysiska hälsan är ingen nyhet. Ensamhet är en folksjukdom. Och undersökningar visar att den ofrivilliga ensamheten har starka kopplingar till boendet och det egna hemmet. Tiden under Covid-19-pandemin har präglats hårt av uppmaningen om ”social distansiering”. Ännu mer tid har spenderats i eller i närheten av hemmet  och sociala utbyten har utmanats och begränsats.

Detta arbete handlar om ensamhet och motsatsen gemenskap,  hur det påverkas av hur vi bor idag och hur det kan ha betydelse för hur vi kommer att bo i framtiden. Litteratur och undersökande designstrategier lägger grunden för tankar om vad som skapar sociala kontaktytor i rumslig organisation och arkitektonisk form som främjar samhörighet. Tankar som sedan omsätts i en byggnad gestaltad med föreställningen att vi är och blir, bättre tillsammans.