lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om arkitektur och byggd miljö (ABM)

Institutionen för arkitektur och byggd miljö ansvarar för bemanningen av de kurser som erbjuds på Arkitektskolan vid Lunds universitet. Vi är också ansvariga för kurser vid andra utbildningar i Lund och Helsingborg. 

I samråd med utbildningsprogrammen ser vi över kursutbudet, tar fram kursplaner, formulerar innehåll och bemannar kurserna med undervisande personal. Institutionen ansvarar också för verksamhetens lokaler och stödverksamhet såsom vaktmästeri och kansli. 

Stor vikt läggs vid utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning vid institutionen. Samverkan med omgivande samhälle är en annan stor uppgift. 

Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse för vilken prefekten är ordförande.

Institutionsstyrelsen består av representanter från lärare- och forskarkår, representant från teknisk/administrativ personal och representanter från studenterna (grundutbildning och forskarutbildning). 

Institutionsstyrelsen arbetar med strategiska frågor för undervisning och forskning.

 

Institutionsledning: 

Prefekt Catharina Sternudd 
Catharina Sternudd@arkitektur.lth.se 

Biträdande och ställföreträdande prefekt Mattias Kärrholm 
Mattias.Karrholm@arkitektur.lth.se 

Biträdande prefekt Ricardo Bernardo
Ricardo.Bernardo@ebd.lth.se 

Administrativ chef Katarina Lans 
Katarina.Lans@abm.lth.se 
Ansvarar för institutionens budgetarbete och redovisning, samt är chef över kansliet.